Arkivsida för Viktigt om VA


Barken Vatten & Återvinning AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Smedjebackens kommun. WBAB utför arbete med drift och genomför investeringar på uppdrag av huvudmannen. Smedjebacken kommun beslutar om VA-taxa, verksamhetsområden samt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Inom verksamhetsområde gäller vattentjänstlagen och de lokala bestämmelserna, ABVA. De lägger grunden till de krav som ställs för anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. ABVA förtydligar fastighetsägarens och huvudmannens skyldigheter och rättigheter emot varandra.

De senaste åren har flera frågor rörande enskilda avlopp aktualiserats. Enligt 6 § Vattentjänstlagen, är kommunen skyldig att se till att en allmän VA-anläggning kommer till stånd, om en sådan, med hänsyn till människors hälsa och miljön, behöver ordnas i ett större sammanhang.

VA-strategi och VA-åtgärdsplan


VA-utbyggnad inom Smedjebackens kommun utgår från VA-strategin som är framtagen tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden. Därutöver är prioritetsordningen för utbyggnad specificerad i VA-åtgärdsplanen.