Arkivsida för Verksamhetsområde


Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, ett så kallat verksamhetsområde. Detta innebär att fastigheter inom området är skyldiga att nyttja de allmänna vatten- och avloppstjänsterna.

Enligt Vattentjänstlagen ska ett verksamhetsområde för VA inrättas:Kriterier för bildande av verksamhetsområde

Smedjebacken kommun bedömer utifrån nedanstående kriterier om verksamhetsområde bör bildas.


Bildande av verksamhetsområde

Genomförandeprocessen är ett kontinuerligt samarbete, där tjänstemän från alla parter deltar i projektgruppsarbetet och bidrar med kunskap och synpunkter vid såväl formella som informella samråd. Miljö- och byggkontoret bistår med grunddata angående miljö- och avloppssituationen. Miljönämnden konstaterar att ett område har VA-problem som inte kan lösas genom förbättring av de enskilda anläggningarna.

Ansvarsfördelning för utbyggnad av kommunalt VA:

1 Förtroendevalda och tjänstemän från miljö- och byggnadsnämnden och WBAB.
2 Beskrivning av områdets VA-status, områdesavgränsning på karta och fastighetsförteckningar.

Läs om ...

kommunens skyldighet att ordna verksamhetsområden enligt Svenskt Vatten.pdf