Arkivsida för VA-åtgärdsplan


Planen innehåller en prioriteringsordning för VA-utbyggnad i Smedjebacken. Det är av betydelse att kunna prioritera tidsordningen för att säkerställa att så många invånare som möjligt får en god VA-försörjning samtidigt som framdragning av kommunalt dricksvatten och spillvattenavlopp blir så kostnadseffektiv som möjligt.

VA-problemområden med möjlig risk för miljö och hälsa har identifierats och placerats i olika tidsspann.

Läs hela VA-åtgärdsplanen: VA-åtgärdsplan rev 2015.pdf

Verksamhetsområden

I samband med utbyggnaden av allmänna ledningsnätet förklaras områdena som verksamhetsområden för dricks- och spillvatten.

Avgränsningen av ett kommunalt verksamhetsområde är ofta en sammanvägning av många faktorer, till exempel miljöaspekter, och om en utbyggnad av avlopp är tekniskt och ekonomiskt rimligt.

Gemensamhetsanläggningar

Det finns ett flertal byar med många enskilda avlopp som utgör potentiella riskområden för hälsa och miljö, där kommunalt VA av olika anledningar inte blir aktuellt.

Även dessa områden finns med i dokument VA-åtgärdsplan med områden indelade för åtgärder /utbyggnad inom olika tidsspann.