Verksamhetsområde


Ett verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten är ett avgränsat område inom vilket dricksvatten- och spillavloppsförsörjningen skall ske genom kommunala VA-anläggningar.

Läs under rubriken Ekonomi om vad huvudmannen respektive fastighetsägaren ansvarar för vid utbyggnad av allmänna VA inom ett Verksamhetsområde >>.