Dag- och dränvatten


Dag- och dränvatten får inte kopplas till LTA-station.

I områden som inte har kommunalt dagvatten finns flera tekniska lösningar:

- avledning till diken,vattendrag eller infiltrationsytor
- anläggning av dräneringsdiken
- takvatten kan föras ut på markytor till exempel gräsmatta
- dagvattenledning anläggs

Bestämmelser enligt ABVA:
VA-huvudmannen (Barken Vatten & Återvinning AB) är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. innebära att dag- och eller dränvatten avleds till ett s.k. perkolations-magasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte ska avledas till spillvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med huvudmannen.

I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spillvattenförande ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmannen kan alternativt ha vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och meddelat fastighetsägaren detta.

Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En förutsättning för att ett sådant bidrag skall beviljas är att kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Allmänna bestämmelser

ABVA 09.pdf

Definitioner

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan
av mark eller konstruktion till exempel regn-, smält-, spolvatten och framträngande grundvatten.

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssytem, syftet är att hålla torrt runt källargrunder.