Förbindelsepunkt


Med förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen görs.

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkt där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. I normalfallet bestäms läget i samråd mellan personal från WBAB och fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler eventuella önskemål beslutar WBAB om förbindelsepunktens läge.

Förbindelsepunkten ligger vanligen ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Servisventiler och servisbrunnar som finns i förbindelsepunkten tillhör den allmänna VA-anläggningen. I förbindelsepunkten ansluter fastighetens VA-installationer.

De servisledningar och andra VA-installationer som ligger innanför förbindelsepunkten ägs av fastighetsägaren. Ett undantag är fastighetens vattenmätare som är huvudmannens egendom.

Allmänna bestämmelser

För anslutning till den allmänna VA-anläggningen krävs att privata VA-installationer uppfyller förutsättningarna som anges i ABVA 09.pdf