Fastighetens VA-installation


Med en fastighets VA-installation menas ledning som dragits från förbindelsepunkten till fastigheten. I VA-installationen ingår även sådant som anslutits, exempelvis tappventiler eller tvättställ.

En VA-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal. Ett undantag är vattenmätaren och själva LTA-pumpen som är huvudmannens egendom.

För anslutning till den allmänna VA-anläggningen krävs att privata VA-installationer uppfyller förutsättningarna som anges i ABVA >>.

Definition

2 § I denna lag avses med ...

VA-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår
i en allmän VA-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters
vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas
till en allmän VA-anläggning.


- Vattentjänstlagen