Allmänna VA-anläggningen


I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera.

I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till den förbindelsepunkt som bestämts för varje fastighet. Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät.

Definition

2 § I denna lag avses med ...

allmän VA-anläggning: en VA-anläggning över vilken en kommun har ett
rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag.


- Vattentjänstlagen