Självfall eller LTA


Avloppet ansluts med olika metoder beroende på fastighetens höjdförutsättnignar:

Självfallsystem
innebär att avloppet leds via ledningar utan tryck från fastigheten till en större avloppspumpstation. Ingen LTA-pump installeras.

LTA, LågTryckAvloppsystem
innebär att en LTA-pump installeras vid fastigheten och avloppsvattnet pumpas via tryckledningar till kommunens reningsverk.