Frågor & svar


Frågor om verksamhetsområde och allmänt VA
Frågor om anläggningsavgift och ekonomi

Frågor om LTA-pump
Övriga frågor

Svar - Verksamhetsområde och allmänt VAVarför blir det allmänt VA?


Kommunen har skyldighet att ordna vattenförsörjning och/eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Smedjebacken kommun har inventerat var det finns behov av mer och/eller bättre dricksvatten ur ett hälsoperspektiv och säkrare avlopp för miljön.

Läs mer om Smedjebackens VA-strategi >>

Det här säger vattentjänstlagen 6 § om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

tillbaka till frågorna >>


Vad menas med verksamhetsområde?


Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, ett så kallat verksamhetsområde.

Läs om verksamhetsområde under Begrepp >>

tillbaka till frågorna >>


Vem fattar beslut om bildande av verksamhetsområde?

Genomförandeprocessen är ett kontinuerligt samarbete, där tjänstemän från alla parter deltar i projektgruppsarbetet och bidrar med kunskap och synpunkter vid såväl formella som informella samråd. Miljö- och byggkontoret bistår med grunddata angående miljö- och avloppssituationen. Miljönämnden konstaterar att ett område har VA-problem som inte kan lösas genom förbättring av de enskilda anläggningarna.

Läs om arbetsgången från utredning till genomförande under Viktigt om VA >>

tillbaka till frågorna >>


Varför är min fastighet inte med i ett verksamhetsområde?


Långa enskilda vägar fram till ett fåtal hus kan uteslutas ur verksamhetsområdet eftersom det annars skulle bli en lång allmän ledning för bara 1-3 fastigheter.

Dessa fastigheter kan dock få tillgång till VA som avtalskund genom att dra sina ledningar själva till lämplig förbindelsepunkt inom verksamhetsområdet.

Läs med under Övriga områden >>

tillbaka till frågorna >>


Min fastighet ligger inte inom verksamhetsområde, kan jag ansluta till allmänna VA ändå?


Fastigheter utanför verksamhetsområdet kan ha möjlighet att ansluta sig till allmänt dricksvatten och spillvatten vid lämplig förbindelsepunkt inom verksamhetsområdet.

Läs med under Övriga områden >>

tillbaka till frågorna >>


När får mitt område tillgång till allmänna VA?


Utbyggnadsplanerna finns specificerade i VA-åtgärdsplanen för Smedjebacken, se fliken Tidplan >>


Observera att alla tidsangivelser är preliminära, och att omständigheter kan ändra gjorda prioriteringar.

tillbaka till frågorna >>


Måste jag ansluta till kommunalt avlopp?


I och med att kommunfullmäktige beslutat att ett verksamhetsområde ska bildas, så ska alla fastigheter inom området betala för anslutning, oavsett nuvarande VA-standard.

För fastighetsägare med tillstånd för enskild avloppsanläggningar hos Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens Kommun gäller nedanstående.


För fastighetsägare utan tillstånd för enskild avloppsanläggning gäller nedanstående.


Observera att: Miljökontoret kan, trots att tillstånd finns, vid inspektion döma ut din enskilda anläggning och ställa krav på anslutning till det allmänna VA-nätet.

tillbaka till frågorna >>


Om man bara behöver kommunalt avlopp, kan man då behålla vatten från egen brunn?


Om god vattenkvalitet (godkänd vattenkvalitet enligt livsmedelsverkets krav) kan styrkas behöver fastigheten inte anslutas till den allmänna dricksvattenförsörjningen och därmed undgår fastighetsägaren även avgiftsskyldighet för dricksvatten.

Det krävs att vattnet finns i tillräcklig mängd och att ett godkänt analysprotokoll från ett nytaget vattenprov från fastigheten visar att ditt vatten är av godkänd kvalitet.

Ta kontakt med WBABs kundtjänst för att ansöka om att behålla eget vatten. WBABs personal ombesörjer då provtagning.

tillbaka till frågorna >>


Får man ha kvar sitt utedass?


Ja, men anläggningsavgiften ska betalas i och med att förbindelsepunkt upprättas. Finns BDT-utsläpp (Bad-, Disk, och Tvättvatten) kan dock fysisk inkoppling till allmänna VA-nätet krävas.

tillbaka till frågorna >>


Svar - Anläggningsavgift och ekonomi


Vad kostar VA-anslutningen?


Kostnaden att ansluta är beroende på om fastigheten ingår i ett verksamhetsområde eller inte.

Läs mer under Ekonomi >>

Inom verksamhetsområde är det enligt vattentjänstlagen rådande taxa vid tidpunkten då förbindelsepunkten är upprättad, och detta förmedlas till fastighetsägaren, som gäller för avgiftsuttag.

Ändringar av taxa fastställs av kommunfullmäktige. VA-taxan fastställer engångsavgiften (anläggningsavgift, även kallad anslutningsavgift) och periodiska avgifter (brukningsavgift).

Anläggningsavgiften täcker kostnader för allmänna VA-nätet fram till förbindelsepunkten och även LTA-pumpen. Servisledningen från förbindelsepunkten bekostas av fastighetsägaren själv.

Läs mer under Ekonomi - Verksamhetsområde >> om vad som ingår i fastighetsägarens egna installation.

tillbaka till frågorna >>


Vilka kostnader ska anläggningsavgiften täcka?


Anläggningsavgiften är beräknad som ett snitt för att täcka kostnader för anslutningar av nya fastigheter till det allmänna VA-nätet i Smedjebackens kommun.

Avgiften ska bland annat täcka kostnader för:VA-verksamheten får enligt lag inte gå med vinst, självkostnadsprincipen gäller.

Storleken på anläggningsavgiften ses över regelbundet för att anpassas till samhällsplaneringen och kostnadsutvecklingen i övrigt. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxenivåer.

tillbaka till frågorna >>


Jag får inte banklån, kan huvudmannen bevilja lån?


Huvudmannen kan under vissa förutsättningar bevilja VA-avbetalning för anläggningsavgiften på max 10 år.

Avbetalning kan inte beviljas för kostnader för fastighetsägarens servis och egna installationer.

Läs mer om VA-avbetalning >>

tillbaka till frågorna >>


Ska jag som arrenderar en fastighet betala anläggningsavgiften?


Den som arrenderar anses vara den som har nyttan av en VA-anläggning och ska därför också betala anläggningsavgiften.

Om arrendatorn säljer huset förs rätten att vara ansluten till VA-anläggningen över till den nya arrendatorn. Skulle däremot arrendet upphöra, upphör också rätten att vara ansluten till VA-nätet. Vill markägaren bygga ett hus på fastigheten får markägaren ansöka om vatten och avlopp och betala gällande anläggningsavgifter.

Vattentjänstlagen 4 §
Om det behövs för att tillgodose syftet med denna lag, skall det som i lagen gäller i fråga om en fastighet också tillämpas i fråga om en byggnad eller annan anläggning som inte tillhör fastighetens ägare. I så fall skall det som i lagen sägs om fastighetsägaren tillämpas på byggnadens eller anläggningens ägare.

tillbaka till frågorna >>


Måste jag betala anläggningsavgift om jag har en godkänd avloppsanläggning och tänkt använda den till dess den bedöms uttjänt?


Även om den enskilda anläggningen har giltigt tillstånd ska anläggningsavgift betalas för alla fastigheter inom verksamhetsområde när förbindelsepunkt till det kommunala nätet är upprättad och fastighetsägaren fått besked om dess läge.

tillbaka till frågorna >>


Jag ska sälja huset, vem betalar anläggningsavgiften?


Vattentjänstlagen 37 §
När en fastighet byter ägare, är den nya ägaren betalningsansvarig för avgifter som förfaller till betalning på tillträdesdagen eller senare, om inte annat följer av andra stycket.

Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för brukningsavgifter som är hänförliga till tiden före den nya ägarens tillträde.


OBS! Meddela din mäklare inför försäljningen att VA-utbyggnad är på gång, och att anläggningsavgiften ska betalas av den som äger fastigheten vid förfallodatumet.

tillbaka till frågorna >>


Jag har en enkel sommarstuga, ska jag betala anläggningsavgift?


Anläggningsavgift för avlopp faktureras i enlighet med vattentjänstlagen alla fastighetsägare och arrendatorer inom ett verksamhetsområde oavsett:


Om fysiskt inkopplingskrav föreligger eller ej fastställs senare av Miljö- och byggkontoret.

tillbaka till frågorna >>


Vem betalar för LTA-pumpen?


Huvudmannen bekostar och äger LTA-pumpen som installeras på fastigheten.

Läs mer om hur kostnaderna fördelas mellan huvudmannen och fastighetsägaren inom verksamhetsområde Ekonomi-Verksamhetsområde >>

tillbaka till frågorna >>


Kan jag göra ROT-avdrag?


ROT-avdrag kan göras för installationen på den egna fastigheten om Skatteverkets övriga krav är uppfyllda. Skatteverket har ytterligare information. Regelverket kan komma att ändras.

Från Skatteverkets hemsida:

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. Förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

MARKARBETEN - INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


tillbaka till frågorna >>

Anslutningsavgift eller anläggningsavgift?


Läs mer om anläggningsavgift, även kallat anslutningsavgift här Anläggningsavgift >>.

tillbaka till frågorna >>


Kan man få ersättning för befintlig anläggning?


I vissa fall, läs här vad som gäller: Ersättning för onyttigbliven anläggning>>.

tillbaka till frågorna >>


Svar - LTA-pump


Vad är en LTA-pump?


I de fall fastigheten ligger lägre i nivå än det allmänna nätet för spillvatten behöver fastighetens spillvatten pumpas till det allmänna nätet.

Du som fastighetsägare behöver en särskild pumpstation på din fastighet för att kunna ansluta, en LågTryckAvloppspumpstation.

Läs om LTA-pump och andra Begrepp >>.

tillbaka till frågorna >>


Kommer en LTA-pump att installeras på min fastighet?


LTA-pump behövs där självfall till allmänna VA inte är möjligt eller av andra tekniska skäl inte utnyttjas.

Läs mer under Självfall/LTA >>

Under projekteringen kommer du få information om vad som gäller för din fastighet. Läs om VA-utbyggnad >>

tillbaka till frågorna >>


Kan jag och grannen dela en LTA-pump?


I teorin kan en LTA-pump delas, men det man är överens om idag kan ändras på sikt, eventuella nya ägare kan ändra förhållandena och besparingen initialt äts lätt upp av oförutsedda kostnader. Några punkter att ta ställning till:


tillbaka till frågorna >>


Hur sköter jag min LTA-pump när den är installerad?


Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten, så kallat spillvatten, får ledas till pumpstationen. Inget regn- eller dräneringsvatten får tillföras.

Torka gärna ur fett i kärl/pannor innan avspolning för att förhindra igensättning av pumpen. Kompostera fett från fritering och stekning.

Spola aldrig ner fasta föremål som bindor, blöjor, kläder, trasor, tops, sand, kakelfix etc. i avloppet.

Ett larm installeras som indikerar fel, fastighetsägaren svarar för kontroll och behov av renspolning av LTA-pump och kontaktar WBAB vid fel på station.

WBAB ansvarar för drift och underhåll av LTA-pumpen. Det behövs därför full åtkomlighet: fritt från buskar, träd, planteringar och andra anläggningar runt om stationen samt fri gång mellan station och väg. Vid fel på stationen vintertid, skotta och sanda när det behövs.

Används fastigheten som fritidshus och står tomt längre perioder bör fastighetsägaren spola med rent vatten till pumpen och låta den gå 3-5 cykler så att man har säkerställt att rent vatten pumpats ut i ledningen till tomtgräns för att undvika igensättningar i ledningen. Se till att lägga på isolering om stationen inte används under längre perioder.

tillbaka till frågorna >>

Min LTA-pumpen larmar, vad gör jag?


Vid larm ska vatten ej spolas i avloppet förrän felet är avhjälpt.

Innan ni ringer och felanmäler, kontrollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen.

Felanmälan görs dygnet runt på telefon 0240-309 90.

Behöver du stänga av larmet, tryck på "Reset" i automatikskåpet, se bild. Gäller Compit.tillbaka till frågorna >>


Sätts LTA-pumpen i den befintliga tanken?

Nej, LTA-pumpen har en egen brunn (sump) som ersätter den befintliga tanken eller slamavskiljaren. Nuvarande lösning får inte vara inkopplad på allmänna nätet.

tillbaka till frågorna >>


Vad gör jag med min gamla tank?


Slamavskiljare och avloppstankar som blir onyttiga när fastigheten ansluts till det kommunala avloppsnätet kan efter sluttömning sandfyllas och får då ligga kvar i marken.

Under alla omständigheter måste de fyllas igen så att de inte i en framtid faller samman och orsakar olyckor.

Ett alternativ är förstås att de grävs upp och forslas till återvinningscentral för avfall.

tillbaka till frågorna >>


Hur beställer och driftsätter jag min LTA-pump?


Beställning och driftsättning, information och telefonnummer:
Beställning och leverans av LTA.pdf

Innan driftsättning bokas skall denna blankett vara ifylld:
Driftsättningsprotokoll LTA.pdf

tillbaka till frågorna >>


Svar – Övriga frågor


Var hamnar min förbindelsepunkt?


Det allmänna VA-nätet förläggs där så är möjligt bredvid befintliga vägar. Förbindelsepunkten hamnar normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns om det inte finns särskilda skäl för annan placering.

Läget för förbindelsepunkterna bestäms i samråd med er där vi tar hänsyn till era önskemål så långt det är tekniskt möjligt.

tillbaka till frågorna >>


Hur ska vattenmätaren installeras?


Läs om vattenmätare under "Begrepp" Vattenmätare >>

tillbaka till frågorna >>


Dras fiber fram samtidigt som VA byggs ut?


För utbyggnad av fiber hänvisar vi till Stadsnät som samlar intresseanmälningar och bygger ut där intresset är störst.

Läs mer om fiberutbyggnad och lämna din intresseanmälan Stadsnät >>

tillbaka till frågorna >>


Får man koppla dag- och dräneringsvatten till avloppet?


Nej, det är inte tillåtet att koppla sådant vatten till avloppet, enbart spillvatten tillåts.

tillbaka till frågorna >>