Verksamhetsområde


Verksamhetsområde är det fastställda område inom vilket vatten och avlopp ordnats eller ska ordnas av huvudmannen. Områden som inte är verksamhetsområden kallas här Övriga områden >>.

Inom ett verksamhetsområde (gäller även särtaxeområde) fördelas kostnaderna mellan huvudman och fastighetsägare enligt nedan:

Huvudman finansierar och utför:
Huvudman finansierar och tillhandahåller:
Fastighetsägaren bekostar och utför:


Schematisk bild över fastighetens anslutning med LTA-pump

LTA-pump

En LTA-pump >> installeras där fastigheten ska anslutas med tryckavlopp.

Ansvarsgräns

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten, den punkt där inkoppling till fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.