VA-taxa


Taxan bestäms uppåt av vattentjänstlagen på så vis att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen.

VA-verksamheten är inte skattefinansierad. Kostnaderna för leverans och omhändertagande av vatten och avlopp ska täckas av brukningsavgifter >> (periodisk avgift), samtidigt som utbyggnad av ledningsnätet ska finansieras av anläggningsavgifter >> (engångsavgift).

Taxejusteringar från 2019-01-01 (senaste revidering)

VA-taxans brukningsavgifter är oförändrade jämfört med 2018.

Likaså lämnas storleken på anläggningsavgiften för dricks- och spillvatten för ett bostadshus med en stycken lägenhetsavgift tillsvidare oförändrad och uppgår till 155 000 kr inkl. moms.

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-26: VA-taxa 2019 Smedjebacken.pdf

VA-taxa

Taxekonstruktionen är hämtad från Svenskt Vattens publikation P96 från september 2007 ”VA-taxa” och tillämpas av flertalet av Sveriges kommuner.