VA-avbetalning


Om en fastighetsägare inte kan betala sin anläggningsavgift kan huvudmannen under vissa förutsättningar bevilja en avbetalning på max 10 år. Avbetalningsmöjligheten gäller enbart anläggningsavgiften, ingen avbetalningsplan beviljas för fastighetsägarens kostnader för servisledning. Räntan fastställs enligt vattentjänstlagen av räntelagen, aviseringsavgifter tillkommer.

Vad krävs för att få VA-avbetalning beviljad?
Hur fungerar det?
Det här säger vattentjänstlagen

35 § Avgifter enligt denna lag skall enligt kommunens bestämmande betalas till kommunen eller huvudmannen.

Om inte annat följer av 36 § skall avgifterna betalas på begäran. På obetalt belopp skall ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) betalas från dagen för sådan begäran.

36 § En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om:

  1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,

  2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och

  3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som inte har avbetalats. Räntan beräknas som gällande referensränta + två procentenheter.

Dröjsmålsränta på belopp som förfallit till betalning beräknas enligt enligt 6 § räntelagen som referensräntan + åtta procentenheter.