Sörbo/Backbotten/Näset


Verksamhetsområde

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>

Information


Beställning och leverans av LTA.pdf

Driftsättningsprotokoll LTA.pdf

VA-anslutningsblankett.pdf


Preliminär tidplan för utbyggnad


2019
Efter återställande av mark inhämtar entreprenören en nöjdförklaring från berörda fastighetsägare. Nöjdförklaringen lämnas vidare till Lantmäteriet innan utbetalning av markersättning görs.

2019 juni
Spillvattenavlopp och dricksvatten beräknas vara tillgängligt. Inkoppling av fastighetet kan ske efter skriftligt meddelande om att förbindelsepunkt är upprättad.

När förbindelsepunkten är upprättad skickas faktura på anslutningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande taxa. 30 dagars betalningsfrist. Avgift enligt brukningstaxa börjar gälla oavsett om fastigheten är inkopplad eller ej.

2019 från juni
LTA-pumpen beställs och installeras av fastighetsägaren. Se bilaga Beställning och driftsättning LTA-pump. LTA-pumpens läge bestäms i samråd med WBABs personal.

Fastighetsägaren anlitar en entreprenör för att installera LTA-pumpen på fastigheten. Fastighetsägaren svarar för godkänd tömning och urkoppling av befintlig avloppsanläggning. Befintlig avloppsanläggning och dag- dränvatten får ej vara inkopplat på det allmänna VA-nätet.

Installation av LTA-pump ska godkännas och därefter driftsättas av WBAB. Tid bokas minst en vecka i förväg. Se bilaga Driftsättningsprotokoll, som ska vara ifylld vid driftsättning.

2019
Lantmäteriet skickar värderingsunderlag till fastighetsägare som berörs av ledningsrätt. WBAB betalar ut ersättning.


Observera att fastighetens servisledningar under inga omständigheter får kopplas in vid förbindelsepunkten innan du mottagit ett brev som meddelar förbindelsepunktens läge. Brevet skickas ut när godkänd slutbesiktning föreligger.

Anledningen till att inkoppling ej får ske är att provtryckning av systemet görs när hela området är utbyggt, och provtryckning kan ej ske om fastigheter är inkopplade. Om inkoppling skulle ske i förtid blir fastighetsägaren skyldig att stå för alla fördyrande omkostnader i samband med bortkoppling, provtryckning samt eventuella åtgärder i samband med problem med dricksvattenkvalitet.